Skip to content

Main Content

معاونت های دانشکده


معاونت آموزش دستیاری و امور هیات علمی

دکتر عادله بهار

سمت : معاون آموزش دستیاری و امور هیئت علمی دانشکده پزشکی

علی اکبر اسکندری

سمت : کارشناس ارتقاء و ترفیع

سیده عارفه موسوی

سمت : کارشناس ارتقاء و تمام وقتی

نرگس امیری

سمت : کارشناس دستیاری

آئین نامه ترفیع

آئین نامه ارتقاء و تمام وقتی

معاونت آموزشی پزشکی عمومی

دکتر پرستو کریمی علی آبادی

سمت : معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

کتابچه راهنما

کارشناسان واحد آموزش

مصوبات نشست شورای آموزش پزشکی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر پوریا گیل

سمت : معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

شرح وظایف شورای پژوهشی

آقای دکتر پوریا گیل

سمت : رئیس شورای پژوهشی و فناوری دانشکده پزشکی

دکتر افسانه شهرابی

سمت : رئیس کتابخانه

سیداحمد معصومی

سمت : کارشناس بخش امانت و مرجع

علیرضا وفائی نژاد

سمت : اپراتور

سید مجتبی بخشی

سمت : کارشناس امور پژوهشی

معصومه محمدی

سمت : کارشناس امور پژوهشی

مهستا جوادیان

سمت : کارشناس امور پژوهشی

فاطمه مستشرق

سمت : کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع Ph.D

سوده داداشی

سمت : کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد

معاونت پشتیبانی

دکتر شهاب الدین سروی

سمت : معاون پشتیبانی دانشکده پزشکی

شرح وظایف معاونت

شرح وظایف کمیته ایمنی زیستی و استانداردسازی آزمایشگاههای دانشکده پزشکی و مراکز تابعه