Skip to content

برگزاری جلسه

مدیران گروه‌های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی برای تصمیم گیری در خصوص شیوه نامه جامع پایان نامه های دکترای تخصصی و فوق تخصصی بالینی

این جلسه به دعوت ریاست دانشکده پزشکی از مدیران گروه‌های آموزشی بالینی در روز سه شنبه مورخ 23 شهریور 1400 در سالن قلم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه معاون آموزش دستیاری و امور هیات علمی و نیز معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی حضور داشتند. پس از بحث و تبادل نظر در مورد شیوه نامه فوق الذکر، مفاد آن به تصویب رسید و مقرر شد از طرف ریاست دانشکده برای معاونت آموزشی دانشگاه جهت طرح و اخذ مجوز لازم از شورای آموزشی دانشگاه ارسال گردد.