Skip to content

Main Content

گروه های آموزشی بالینی


گروه آموزشی داخلی

گروه آموزشی رادیولوژی و پزشکی هسته ای

گروه آموزشی روانپزشکی

گروه آموزشی بیهوشی و مراقبتهای ویژه

گروه آموزشی قلب و عروق

گروه آموزشی اطفال

گروه آموزشی پزشکی خانواده

گروه آموزشی چشم پزشکی

گروه آموزشی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

گروه آموزشی عفونی

گروه آموزشی پوست

گروه آموزشی ارولوژی

گروه آموزشی پاتولوژی

گروه آموزشی جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب

گروه آموزشی پزشکی ورزشی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

گروه آموزشی ارتوپدی

گروه آموزشی طب اورژانس

گروه آموزشی زنان و مامائی

گروه آموزشی نورولوژی

گروه آموزشی اخلاق پزشکی

شرح وظایف مدیر گروه آموزشی بالینی