Skip to content

ابلاغ مدیر گروه

دکتر حامد امینی آهی دشتی به سمت مدیر گروه آموزشی طب اورژانس

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر حامد امینی آهی دشتی عضو هیئت علمی گروه آموزشی طب اورژانس به سمت مدیر گروه آموزشی طب اورژانس دانشکده پزشکی منصوب گردید.