Skip to content

ابلاغ مدیر گروه

دکتر هادی مجیدی به سمت مدیر گروه آموزشی رادیولوژی و پزشکی هسته ای

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر هادی مجیدی عضو هیئت علمی گروه آموزشی رادیولوژی و پزشکی هسته ای به سمت مدیر گروه آموزشی رادیولوژی و پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی منصوب گردید.