Skip to content

رئیس دانشکده پزشکی

دکتر ایرج ملکی

رئیس دانشکده پزشکی ساری 

عضو هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرتبه علمی :

دانشیار

رشته تحصیلی :

گوارش بالغین

آخرین مدرک تحصیلی :

فوق تخصص

رزومه

 CV

پست الکترونیک :

  iradj۲۰۰۱@yahoo.com

آدرس محل کار :

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پزشکی ساری

شماره تماس محل کار :

۰۱۱۳۳۵۴۳۰۸۹

شماره نمابر محل کار :

۰۱۱۳۳۵۴۳۲۴۹

شرح وظایف ریاست دانشکده :

- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.

- نظارت بر تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی دانشکده.

- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده.

- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده. 

- نظارت بر کار شوراها و کمیته های مختلف دانشکده. 

- نظارت بر انجام مأموریت های محوله دانشگاه از قبیل اعتباربخشی موسسات، ارزیابی درونی، بسته های تحول توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش پزشکی. 

- ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به ریاست دانشگاه.

- پیشنهاد و انتصاب معاونین و مدیران گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده.