Skip to content

مسئول دفتر ریاست

محسن کلانتری

مدرک تحصیلی :

کارشناسی

آدرس الکترونیکی : 

mo.kalantari۶۳@gmail.com

شماره موبایل :

۰۹۱۱۲۵۳۶۱۰۰

شماره تلفن دفتر :

۰۱۱۳۳۵۴۳۰۸۹

شماره نمابر دفتر :

۰۱۱۳۳۵۴۳۲۴۹

شرح وظایف مسئول دفتر دانشکده :

- تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با رئیس دانشکده و تعیین ساعت ملاقات برای آنان.

- تنظیم زمان جلساتی که در دفتر رئیس تشکیل می شود.

- آگاه ساختن افراد شرکت کننده در جلسات.

- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت  لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هایی که بدون ملاقات با رئیس دانشکده امکان پذیر است.

- پیگیری امور ارجاعی از سوی رئیس دانشکده و ارائه گزارش های لازم  به رئیس دانشکده.

- تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت های حوزه  مربوطه و ارائه آن  به رئیس دانشکده.

- آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات برای اطلاع و مطالعه قبلی رئیس دانشکده.

- ابلاغ دستورات صادره رئیس دانشکده به مراجع مربوط.

- انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی پرونده ها، نامه ها و سایر اسناد.

- دریافت نامه ها و پرونده ها و سایر مکاتبات دستی به تفکیک و توزیع آن. 

- استفاده از نرم افزارهای پردازش متن و دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی و دورنگار.

- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق.