Skip to content

برگزاری جلسه

مراسم تجلیل از دانشمندان 1 درصد پراستناد جهان در دانشکده پزشکی

این جلسه به دعوت دکتر ایرج ملکی (رئیس دانشکده پزشکی) از معاونین آموزشی، تحقیقات و فنآوری، و دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه و همچنین دانشمندان 1 درصد پراستناد جهان در دانشکده پزشکی (دکتر احمد دریانی، دکتر حمید بدلی، دکتر علیرضا رفیعی، دکتر محمود موسی زاده، دکتر محمدصادق رضایی، دکتر محمدتقی هدایتی و دکتر اکبر هدایتی زاده عمران) بهمراه مدیران گروههای آموزشی و روسای مراکز تحقیقاتی مربوطه در سالن اجتماعات ساختمان جدید معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه واقع در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) برگزار گردید. در این جلسه معاونین دانشکده پزشکی نیز حضور داشتند.