Skip to content

Main Content

دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDO دانشکده پزشکی)


درباره ما

دکتر محمد آهنجان

سمت : مدیر EDO علوم پایه دانشکده پزشکی

انسیه پولادی

سمت : کارشناس EDO علوم پایه دانشکده پزشکی

کارگاه آموزشی طرج درس - طرح دوره ویژه کارشناسان دفاتر توسعه آموزش

دکتر پرستو کریمی علی آبادی

سمت : مدیر EDO بالینی دانشکده پزشکی

آناهیتا صادقی

سمت : کارشناس EDO بالینی دانشکده پزشکی

اسامی معاونین آموزشی و مدیران HEDO و پرسپتورهای مراکز آموزشی درمانی

دانش پژوهی

ارزشیابی

فرم ها و آئین نامه های واحد EDO