Skip to content

ابلاغ مدیر گروه

دکتر محمد خادملو به سمت مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر محمد خادملو عضو هیئت علمی گروه آموزشی پزشکی اجتماعی به سمت مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی منصوب گردید.