Skip to content

ابلاغ مدیر گروه

دکتر سکینه شفیعا به سمت مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر سکینه شفیعا عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیولوژی به سمت مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی دانشکده پزشکی منصوب گردید.