Skip to content

8 استاد برتر دانشکده پزشکی

8 استاد برتر دانشکده پزشکی در جمع دانشمندان 2 درصد برتر جهان در سال 2021

          

*8 استاد دانشکده پزشکی ساری در بین 2 درصد دانشمندان برتر جهان درسال 2021* 

 

  بر اساس گزارشی که بر روی داده‌های اسکوپوس انجام شده و فهرست دانشمندان 2 درصد پر استناد در تمامی رشته‌ها معرفی شدند 8 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

شایان ذکر اینکه از مجموع دانشگاه های وزارت بهداشت و وزرات علوم 1701 محقق در این لیست حضور دارند.

 

اسامی اساتید برگزیده دانشکده پزشکی به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

1

جناب آقای دکتر محمد صادق رضایی

2

جناب آقای دکتر محمود موسی زاده

3

جناب آقای دکتر حمید بدلی

4

جناب آقای دکتر احمد دریانی

5

جناب آقای دکتر مهدی رسولی

6

جناب آقای دکتر مهدی فخار

7

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی

8 جناب آقای دکتر رضا علیزاده نوائی