Skip to content

برگزاری جلسه

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی برای تصمیم گیری در خصوص نحوه ی برگزاری کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در نیمسال اول 1401-1400

این جلسه به دعوت معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی از ریاست دانشکده، معاون پشتیبانی دانشکده، مدیران گروه‌های تحصیلات تکمیلی و روسای مراکز تحقیقاتی واقع در دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 30 شهریور 1400 در محل سالن جلسات دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید. پس از بحث و تبادل نظر در خصوص صورتجلسه آخرین جلسه شورای آموزشی دانشگاه، مقرر شد کلاسهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پس از دریافت دوز دوم واکسن توسط دانشجویان و با توجه به برنامه ریزی درسی گروه آموزشی مربوطه از مجازی به حضوری با اتخاذ تمهیدات لازم توسط گروه‌های آموزشی تغییر یابد.