دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف  

 

 1 -  تنظيم فهرست متقاضيان ملاقات با رئيسو تعيين ساعت ملاقات براي آنان.

2 -  تنظيم زمان جلساتي كه در دفتر رئيستشكيل مي شود.

3 -  آگاه ساختن افراد شركت كننده در جلسات .

4 -  پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت  لزوم فراهم آوردن امكانات انجام درخواست هايي كه بدون ملاقات با رئيس امكانپذير است.

5 -  پيگيري امور ارجاعي از سوي رئيس و ارائه گزارش هاي لازم  به رئيس .

6 -  تهيه گزارش لازم در زمينه فعاليت هاي حوزه  مربوطه و ارائه آن  به رئيس.

7 -  آماده كردن سوابق وپرونده هاي مربوط به جلسات براي اطلاع ومطالعه قبلي رئيس.

8 -  ابلاغ دستورات صادره رئيس بهمراجع مربوط .

9 -  انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني پرونده ها، نامه ها و ساير اسناد.

10 - دريافت نامه ها و پرونده ها و ساير مكاتبات دستي بهتفكيك و توزيع آن.

11 -  استفاده از نرم افزارهاي پردازش متن و دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي و دورنگار.

12 -  انجام ساير امور در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق.

1395/10/06
Powered by DorsaPortal