دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
اعضاء گروه

 

هیئت علمی گروه آموزشی روان پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

CV

1

دکتر مهران ضرغامی  (مدیر گروه)

روانپزشکی

دکتری تخصصی

اسـتاد

 CV

2

دکتر سیدحمزه حسینی

روانپزشکی

دکتری تخصصی

اسـتاد

CV

3

دکترعباس مسعودزاده‌

روانپزشکی

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

4

دکتر فاطمه شیخ‌مونسی

روانپزشکی

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

5

دکتر عبدالحکیم تیرگری‌سراجی

روانشناسی بالینی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

6

دکتر عارفه‌بیگم شفاعت

روانپزشکی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

7

دکتر سید محمد موسوی

روانپزشکی

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

8

دکتر جواد ستاره

روانپزشکی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

9

دکتر مهدی پور‌اصغرعربی

روانپزشکی

دکتری تخصصی(فلوشیپ روان درمانی)

دانشیار

CV

10

دکتر فروزان الیاسی

روانپزشکی

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

11

دکتر سیده آتنا اندرامی

روانپزشکی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

 12
 


13

دکتر مریم سفیدگرنیا امیری

روانپزشکی

دکتری تخصصی

استادیار

 CV

14

15
 
16 

دکتر سمانه فرنیا


دکتر رحیم باقرزاده 

روانپزشکی 


روانپزشکی 

دکتری تخصصی 


دکتری تخصصی Ph.D 

استادیار 


استادیار 

CV

 
 
CV 

 

1399/04/07
Powered by DorsaPortal