دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
آزمايشگاه ژنتيك

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

نوع دستگاه: PCR Thermo cycler

كارخانه: eppendorf

مدل: eppendorf AG

كشور سازنده: Germany

شماره سريال: 5341004540

شركت پشتيبان:

 تجهيز گستر

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

دستگاه تكثير قطعات ژني

تجهيزات مرتبط:

ژل داك، الكتروفورز

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

نوع دستگاه: Gel doc.

كارخانه: UVtec

مدل: UVtec

كشور سازنده: Iran

شماره سريال: 0419067

شركت پشتيبان:

 آرمين طب

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

دستگاه ثبت تصوير ژل الكتروفورز

تجهيزات مرتبط:

-        مانيتور

-        پرينتر

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

نوع دستگاه: electrophoresis

كارخانه: BIORAD

مدل: Power Pac (basic, HV)

كشور سازنده: U.S.A

شماره سريال: 041BR68590, 044BR1403

شركت پشتيبان:

 تجهيز گستر

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

اجراي الكتروفورز و جداسازي مولكولي

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

نوع دستگاه: MicroCentifuge

كارخانه: eppendorf

مدل: 5415C

كشور سازنده: Germany

شماره سريال: 5415

شركت پشتيبان:

 تجهيز گستر

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

سانتريفيوژ و جداسازي عناصر سلولي

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

 

نوع دستگاه: Mastercycler

كارخانه: eppendorf

مدل:  5330

كشور سازنده: Germany

شماره سريال: 533000794

شركت پشتيبان:

 تجهيز گستر

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

گرمادهي متناوب در دماهاي گوناگون

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

نوع دستگاه: Shaker Roller Mixer

كارخانه: پل ايده آل پارس

مدل:

كشور سازنده: Iran

شماره سريال: 84277

شركت پشتيبان:

 پل ايده آل پارس

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

تركيب مواد در حالت متحرك

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

نوع دستگاه: Stirrer

كارخانه: طب آشناي ممتاز

مدل: HS2000

كشور سازنده: Iran

شماره سريال: 911, 58-6

شركت پشتيبان:

 طب آشناي ممتاز

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

گرمادهي و تركيب مواد شيميايي

محلول سازي

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

 

نوع دستگاه: Scale

كارخانه: Sartorius

مدل: TE124S

كشور سازنده:

شماره سريال: 17907738

شركت پشتيبان:

تجهيز گستر

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

ترازوي ديجيتال ويژه وزن هاي بسيار سبك

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

نوع دستگاه: Heaterblock

كارخانه: نداي فن

مدل: NF47001

كشور سازنده: Iran

شماره سريال: 8105562

شركت پشتيبان:

  نداي فن

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

گرمادهي متناوب در دماهاي گوناگون

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

نوع دستگاه: Microwave

كارخانه: Panasonic

مدل: NN-GX36WF

كشور سازنده: Japan

شماره سريال: 53035170047

شركت پشتيبان:

 تجهيز گستر

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

گرمادهي اختصاصي

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( به نام خدا ))

برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

 

 

نوع دستگاه: Microspin

كارخانه: كياژن ايران

مدل: -

كشور سازنده: Iran

شماره سريال: -

شركت پشتيبان:

 كياژن ايران

محل استقرار :

 آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك دانشكده پزشكي

كاربران ويژه :

     آقاي عليرضا تفضلي

كد شناسايي: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني

تاريخ رسيد به آزمايشگاه:

1382

تاريخ راه اندازي در بخش:

1382

شرايط دستگاه در موقع تحويل: نو و سالم

ويژگي خاص:

چرخش و تركيب مواد

تجهيزات مرتبط: -

 

تلفن تماس با شركت پشتيبان:

آقاي مهندس نيكزاد

09113535536

ساير:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

1396/10/27
Powered by DorsaPortal