دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي طب ايراني

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

اين گروه در سال 1394 مصوب شد

3 نفر عضو هيات علمي متخصص طب ايراني

            -   دكتر محمد يوسفپور

            -   دكتر سيده صديقه يوسفي

            -   دكتر آسيه جوكار

و 7 نفر عضو گروه با تخصص هاي ديگر دارد.

         -   دكتر محمد آزادبخت

         -   دكتر زهرا كاشي

         -   دكتر عبدالله مدني

         -   دكتر مصطفي معلمي

         -   دكتر ابراهيم نصيري

         -   دكتر مجيد شيخ رضايي

         -   دكتر مهدي نيكخواه

از 19 دانشجوي پذيرفته شده در اين رشته از سال 1391 يك نفر در رشته طب ايراني و دو نفر در مقطع PhD   پژوهشي فارغ التحصيل شدند.

دانشجويان سال چهارم: دكتر بهاره پروين، دكتر طاهره اميريان- دكتر فرزانه اسدالله پور

دانشجويان سال سوم : دكتر علي امينيان دكتر فاطمه قلي نيا نوايي دكتر مرضيه اعلي زاده دكتر بيتا ساده- دكتر ابراهيم حيدري

دانشجويان سال دوم: دكتر علي خامه ور- دكتر زهرا شكرريز

دانشجويان سال دوم: دكتر مهديس تنظيفي دكتر صديقه مقدادي دكتر قربان ديري  

دانشجويان سال اول: دكتر سيد متين احمدي دكتر فاطمه غفاري ساروي دكتر مريم عربي

دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي: دكتر امير سعيد حسيني- دكتر مولود فخري

همه دانشجويان در رشته طب ايراني مقطع PhD تحصيل ميكنند

 

اهداف گروه :  

طب سنتي ايران، سامانه و مكتبي است كامل، شامل روش هاي تشخيصي، سبب شناسي و درمان با تكيه بر تفاوت هاي بين فردي )مزاج( در زمينه حفظ سلامت و درمان بيماري ها، متكي بر پشتوانه علمي و تجربي چند هزارساله ايرانيان و ملل ديگر، برخوردار از توجه به جنبه هاي اخلاقي و تربيتي و آموزه هاي اسلامي كه به كوشش حكيمان بزرگ دوره تمدن اسلامي، بازنگري و تدوين يافته و به نقطه كمال نسبي خود رسيده است.

با توجه به اينكه رويكرد سازمان جهاني بهداشت در دو دهه اخير با تاكيد بر احياي طب سنتي ملل، وجود تجارب ارزنده و نادر در طب سنتي ايران، علاقه وافر پزشكان و پژوهشگران علوم پزشكي به طب سنتي، شرايط امروز ميهن اسلامي و امكان ارائه علمي آموزش هاي مربوطه اقتضا مي كند كه چنين آموزشي در كشور ما نيز صورت گيرد.

به همين سبب به نظر مي رسد صرف نظر از ابعاد ملي، آموزش دوره دكتراي تخصصي( Ph.D) طب سنتي ايران، در سطح جهاني نيز جامعه بشري بتواند بهره متناسبي از احياي علمي اين ميراث بزرگ دريافت نمايد.

طب سنتي ايران يك بخش مهم از سامانه بهداشت و درمان كشور جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و در كنار طب نوين در يك تعامل منطقي و عالمانه تلاش خواهد نمود تا سلامتي و كيفيت زندگي ايرانيان را بهبود بخشد.

دانشگاه علوم پزشكي مازندران از سال 1391 در اين رشته دانشجو پذيرفته است و اين گروه آموزشي در سال 1392 به صورت رسمي شكل گرفته است

 

مباني ارزشي طب سنتي ايراني:

.1 اعتقاد به انحصار شفا براي خداوند و وسيله بودن طب براي تحقق اراده الهي در شفاي بيماران؛

.2 آميختگي طب سنتي ايراني با آموزه هاي اخلاقي و تعهد ديني و ضرورت مراعات دقيق موازين اخلاقي در تمام مراحل آموزش، پژوهش و ارائه خدمات پزشكي در عالي ترين سطح؛

.3 اعتقاد راسخ به حفظ سلامت و بهداشت جسم و جان در آموزه هاي دين؛

.4 اخلاق محوري، تقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي، تقويت روحيه تعاون و مشاركت و مسئوليت پذيري آحاد علمي و نهادهاي مرتبط با آن؛

.5 التزام به نوآوري، آموزش مستمر و پژوهش براي دست اندركاران دانش و خدمات طب سنتي؛

.6 خيرخواهي و آموزش همگاني براي فراهم كردن زمينه بهره گيري خوداتكاء در تأمين و حفظ سلامت؛

(نظام نامه طب سنتي ايراني)

 

پيامد هاي مورد انتظار از دانش آموختگان:

انتظار مي رود دانش آموختگان اين رشته قادر باشند:

با بيماران، همراهان و همكاران ارتباط مناسب برقرار نمايند.

با استفاده از طبابت مبتني بر شواهد، بيماري ها را تشخيص داده، جهت پيشگيري، درمان و بازتواني آنها اقدام نمايند.

جهت خودآموزي و آموزش ديگران اقدام كنند.

مقررات اخلاق حرفه اي را به كار گيرند.

به انجام پژوهشهاي كاربردي مبادرت ورزند.

همچنين:

در امور غير مرتبط با رشته خود و اموري كه بيمار بايد به طبيب طب رايج مراجعه كند دخالت نكند و بيمار را هدايت نمايد.

تداخلات تدابير و داروهاي طب سنتي با هم و با روشها و داروهاي طب رايج را بداند و در مورد بيمار مد نظر داشته باشد.

 

نقش هاي دانش آموختگان در جامعه:

اگر نقش ديگري را به غير از نقش هاي ذيل براي دانش آموختگان اين رشته در نظر داريد ،مرقوم فرمائيد.

دانش آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نمايند :

* تشخيصي  درماني  مراقبتي

* آموزشي

* پژوهشي

* مشاوره اي

* مديريتي

خود آموز، آموزش دهنده، پيشگيري كننده، تشخيص دهنده، درمانگر، مشاور، حافظ حقوق بيماران و همكاران، عضو تيم پژوهش ، مدير تيم سلامت

وظايف حرفه اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زير است:

در نقش تشخيصي  درماني  مراقبتي :

* برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران ، همراهان بيماران ، اعضاي تيم سلامت و مسئولين مددكاري و در صورت نياز مسئولين نظام سلامت جهت رفع مشكل بيمار .

* تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران .

* اخذ شرح حال و انجام معاينات تخصصي و ثبت يافته ها در پرونده .

* درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي تشخيصي .

* انجام رويه هاي تشخيصي ( Diagnostic procedures ) مجاز مندرج در اين برنامه .

* درخواست مشاوره هاي تخصصي موردنياز .

* تشخيص بيماري و ثبت آن در پرونده .

* انتخاب رويكرد مناسب درماني اعم از درمان هاي دارويي ، جراحي يا توانبخشي ، curative يا كونسراتيو ) تسكيني يا حمايتي ( براي بيماران و بكارگيري آن تا حد مجاز مرتبط با رشته براي آنها .

* تجويز منطقي دارو در درمان هاي دارويي .

* تجويز اقدامات توانبخشي مورد نياز .

* پيگيري بيماران و در صورت نياز ارجاع آنها .

* ثبت اطلاعات و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط .

در نقش آموزشي :

* آموزش بيماران ، همراهان ، اعضاي تيم سلامت ، دانشگاهيان و جامعه در صورت نياز .

* مشاركت در تدوين متون آموزشي و دستورالعمل ها در حيطه تخصصي مرتبط با نظام سلامت .

در نقش مشاوره اي :

* ارائه مشاوره تخصصي به بيماران ، همراهان ، متخصصين ديگر ، مديران نظام سلامت و مراجع و سازمان هاي قانوني

در نقش پژوهشي :

* همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سلامت و دانشگاهي .

* نشر يا گزارش نتايج تحقيقات انجام شده به مسئولين نظام سلامت .

* گزارش بيماري ها و مشكلات سلامتي مربوط به حيطه تخصصي در جامعه و ارائه راهكارهاي اصلاحي به مسئولين نظام سلامت .

- در نقش مديريتي :

* رهبري و مديريت تيم سلامت در حيطه تخصصي مربوطه

وظايف حرفه اي دانش آموختگان

-         در نقش خود آموز:

كسب اطلاعات و توانمنديهاي روزآمد

-         در نقش آموزش دهنده:

آموزش بيماران، گروهها، جمعيتها و جامعه، خانواده، متخصصين رشتههاي ديگر و دانشگاهيان در مواقع ضروري

-         در نقش پيشگيري كننده:

آموزش روش زندگي مناسب )اصول حفظ الصحه(، آموزش روش تغذيه مناسب، شناسائي عوامل خطر بيماري و ارائه راهكارهاي مقابله با آنها

-         در نقش تشخيص دهنده:

برقراري ارتباط با بيمار، گرفتن شرح حال، معاينه بيماران، درخواست آزمايشات تشخيصي، انجام روشهاي تشخيصي مجاز

تفسير و تلفيق اطلاعات تشخيص

-         در نقش درمانگر:

انتخاب رويكرد مناسب درماني، تدبير شش اصل ضروري )تدبير غذا و ساير سته ضروريه(، تجويز منطقي دارو (تدبيربالادويه( استفاده مناسب از اعمال يداوي، پايش و پيگيري بيماران

-         در نقش مشاور:

درخواست مشاورات پزشكي، ارائه مشاوره تخصصي به متقاضيان، در نقش حافظ حقوق بيماران و همكاران:، رعايت حقوق بيماران و همكاران شركت درمحافل قضائي جهت كمك به استيفاي حقوق حقه بيماران و همكاران

-         در نقش پژوهشي:

طراحي و پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كاربردي يا بنيادي، آناليز داده ها در حد مورد نياز، تهيه گزارش علمي و اجرائي تحقيق ارائه و نشر نتايج پژوهشهاي منتشر شده، نقد نتايج پژوهشها، استفاده مناسب از پژوهشها،

-          در نقش مدير تيم سلامت:

برقراري ارتباط با همكاران در سطوح مختلف مديريت بخش ها، درمانگاهها و مراكز بهداشتي درماني طب سنتي ايران

 

 

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه

امكانات فيزيكي           دارد               ندارد              تعداد             مطلوب           نامطلوب

كلاس درس               R               £                3                    £                  £

سالن كنفرانس              R             £                1                    £                  £

آمفي تئاتر                   R             £                1                    £                  £

كتابخانه                     R              £                1                    £                  £

اتاق اساتيد                   R            £                3                    £                  £

 

موارد متفرقه با توضيح :

 

 

امكانات كمك آموزشي                  دارد                            ندارد                       تعداد

پروژكتور                                  R                       £                                 4

اورهد                                       R                        £                                 4

تلويزيون و ويدئو                         R                        £                                 1

تكثير و انتشارات                         R                        £                                 1

كامپيوتر                                  R                        £                                 9

 

 

 

 

سمينارها و كلاسها                 برگزار مي شود       برگزار نمي شود       خوب           متوسط           ضعيف

سمينار علمي                     R                              £                 R              £                

كلاسهاي درس نظري           R                              £                 R              £                

كلاسهاي درس عملي            R                              £                 R              £                                                   

 

 

     

1397/05/07
Powered by DorsaPortal