دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي چشم

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي  

بخش چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در طبقه همكف ساختمان اصلي بيمارستان واقع شده است. رياست بخش به عهده جناب آقاي دكتر احمد احمدزاده و سرپرستار بخش سركار خانم موسوي مي باشند و داراي 18 تخت فعال مي باشد.

بخش آموزشي چشم داراي مقطع كاراموزي و كارورزي مي باشد كه طول دوره آن يكماهه  است.

تعداد كارآموز به طور ميانگين 10 تا 20 نفر و تعدا كارورز 2 تا 6 نفر مي باشند.

مدير گروه آموزشي چشم : دكتر احمد احمدزاده اميري

معرفي اعضاي هيات علمي:

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

سابقه كار

نوع استخدام

v      گروه هدف فراگيران

دستياران

كارورزان

كارآموزان

1

دكتر كيومرث   نوروزپور

فلوشيپ قرنيه

استاديار

30

رسمي تمام وقت

 

P

P

 

2

دكتر اسدالله   فرخ فر

متخصص

استاديار

24

رسمي تمام وقت

 

P

P

 

3

دكتر مجيدرضا

شيخ رضايي

متخصص

استاديار

27

رسمي-آزمايشي تمام وقت

 

P

P

4

دكتر احمد    احمدزاده

فلوشيپ شبكيه

استاديار

21

رسمي تمام وقت

 

P

P

5

دكتر رضا       جعفري

فلوشيپ اكولوپلاستيك

استاديار

7

پيماني تمام وقت جغرافيايي

 

P

P

6

دكتر هانيه احمدي

متخصص

استاديار

1

متعهد خدمت تمام وقت جغرافيايي

 

P

P

 

مجموع

 

 

           استاديار

 

6

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشي گروه چشم

 ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

10-8

درمانگاه

12-10

كلاس آموزشي

يكشنبه

10-8

درمانگاه

12-10

كلاس آموزشي

دوشنبه

5/9-8

درمانگاه

12-5/9

شوراي گروه

سه شنبه

10-8

درمانگاه

12-10

راند اتند بخش

چهارشنبه

10-8

درمانگاه

12-10

ژورنال كلاب

 

 

 

 

 

اهداف گروه

گروه چشم پزشكي در راستاي تبديل شدن دانشگاه علوم پزشكي مازندران به يك دانشگاه
منطقه اي ايده آل اهداف كلي زير را دنبال مي كند .

 

اهداف : شامل اهداف آموزشي ، بهداشتي و درماني است.

الف : اهداف كلي گروه چشم پزشكي

 

الف : 1- اهداف آموزشي  :

آشنا نمودن دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف (سميولوژي ، كارآموزي و كارورزي ) با مفاهيم كلي چشم پزشكي و ايجاد مهارتهاي عملي مورد نياز پزشك عمومي از معاينات باليني چشم و ايجاد توان لازم در تشخيص و درمان بيماريهاي شايع و سادة چشم پزشكي .

الف :2- اهداف درماني :

 ايجاد يك مركز رفرانس در رابطه با مشكلات درماني و بهداشتي در استان و آموزش نكات مورد نياز به جامعه عمومي و پزشكي در رابطه با علم چشم پزشكي .

الف :3- اهداف پژوهشي:

پژوهش در راستاي تعيين معضلات بهداشتي درماني منطقه و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت

 

ب: اهداف اختصاصي :

اهداف اختصاصي گروه چشم پزشكي در سه محور آموزشي ، پژوهشي و درماني به ترتيب ذيل شرح داده شده اند:

ب : 1- اهداف  آموزشي

حيطه فعاليتهاي آموزشي گروه چشم پزشكي عبارتند از :

-                      آموزش دانشجويان گروه پزشكي در مقطع  سيمولوژي ، كارآموزي و كارورزي

دانشجوي پزشكي در مقطع سميولوژي گروه چشم پزشكي در پايان دوره بايد بتواند :

-   ارتباط مناسب با بيماران ، همكاران و پرسنل بيمارستاني برقرار نمايد.

-   بطور درست از ابزارهاي تشخيصي درماني چشم پزشكي ساده ( مثل اسنلن چارت ) استفاده نمايد.

-   نحوه تشكيل پرونده و اوراق مختلف آن را توضيح دهند.

-   شرح حال كافي و كلي از بيماران بدست آورند.

-   بتوانند معاينه باليني كامل چشم پزشكي از بيمار بعمل آورند ( مانند گرفتن ديد ، قسمت حركات چشم ، قسمت ماركوس گان ، معاينه پلك ها و قسمت هاي ترامي كه با چراغ معمولي و نور معمولي و چراغ قوه قابل انجام است. )

-   بتوانند موارد غير طبيعي را در معاينه چشم نشان دهند.

-   بتوانند تجزيه و تحليل منطقي از شرح حال و معاينات انجام شده به عمل آورند .

 

ب : 1-1-  سرفصل هاي آموزشي در مقطع سميولوژي :

-   آموزش اخلاق پزشكي

-   آموزش نحوه گرفتن شرح حال شامل :

مشخصات بيمار

شكايت اصلي بيمار

شرح بيماري كنوني

سوابق طبي بيمار

سوابق خانوادگي و فاميلي

بررسي ساير دستگاهها

-    آموزش نحوه نگارش خلاصه شرح حال

-    آموزش عملي نحوة استفاده از وسايل تشخيص اوليه مورد استفاده در چشم پزشكي

-    آموزش چگونگي تشكيل پرونده بيماران و كاربرد اوراق مختلف آن

 

ب :1-2- دانشجوي پزشكي در مقطع كارآموزي گروه چشم پزشكي در پايان دوره بايد بتواند :

-    شرح حال كامل تهيه نمايد .

-    معاينه باليني دقيق و كامل انجام دهد .

-    Problem list تهيه نمايد و تشخيص هاي افتراقي را مشخص نمايد.

-    Approach مناسب براي بيماري ارائه نمايد.

-    نحوه استفادة كامل از وسايل تشخيص باليني چشم پزشكي را بداند ( مثل استفاده از اسنلن چارتها وE چارتهاي مختلف و متفاوت دور و نزديك ، استفاده از افتالموسكوپي مستقيم جهت ديدن قدام وخلف چشم و گرفتن و مشخص نمودن Red Reflex ، ديدن ته چشم و جزئيات آن ، استفاده از اسليت لامپ جهت معاينه قسمت هاي قدامي چشم ، نحوة كار با لنزومتر جهت تعيين شمارة عينك ، گرفتن فشار چشم با تونومتر شيوتز ، ديدن انواع رفله ها در معاينه با رتنيوسكوپ جهت ريفركشن ، نحوة كار با اتورفركتومتر ، نحوة استفاده از جعبه عينك ، توانايي در شناخت و انجام معاينات تشخيصي استرابيسم و استفاده از پريسم در اندازه گيري انحرافات چشم

-    تعدادي از جراحي هاي شايع چشمي همچون كاتاراكت ، ناخنك ، مجراي اشكي وگلوكوم را ديده باشند. ( هر كدام حداقل  2 مورد )

 

سرفصل هاي آموزشي در مقطع كارآموزي :

-    كونژ كتيويت ها

-    بيماريهاي شايع قرنيه

-    كاتاراكت

-    گلوكوم

-    انواع Red Eye

-    يووئيت هاي شايع

-    تروماهاي چشمي

-    عيوب انكساري چشم

-    اصول كلي استرابيسم

-    چشم و بيماريهاي سيستميك

-    اصول كلي و بيماريهاي  نوروافتالمولوژيك

-    معاينه مردمك

-    بيماريهاي شايع شبكيه و ويتره

-    بيماريهاي اربيت

-    بيماريهاي مجراي اشكي

-    آموزش  (Subjects , Objects , Assessment , Plans ) SOAP  در بررسي سير بيماري

-    آموزش كاربرد و تعيين موارد درخواستي پاراكلينيكي در مورد بيماران .

-    آموزش و ارائه تشخيص هاي افتراقي تعيين Problem List  و برنامه ريزي شخصي ، چگونگي ثبت وقايع روزانه و سير بيماري.

 

ارزيابي پايان دورة كار آموزشي براساس :

-     نظم  درحضور مرتب در كلاس ها و درمانگاه ، بخش و اتاق عمل براساس گزارش اساتيد و همكاران بخش (   2 نمره )

-    امتحان كتبي (   12 نمره )

-    گزارش عملي اساتيد از هر دانشجو براساس ليست تهيه شده جهت هر مهارت خاص ( 2 نمره )

-    نظر كل گروه در مورد دانشجو ( حضور ذهن ، شركت در بحث هاي كلاس ، نحوة ارتباط با بيماران ، شركت در بحث هاي درمانگاه ) مي باشد.( 4 نمره )

 

ب:1-3- دانشجويي پزشكي در مقطع كارورزي گروه چشم پزشكي در پايان دوره بايد بتواند علاوه بر مهارتهاي دورة كارآموزي :

-     حداقل 15 - 10 جسم خارجي از سطوح خارجي پلك ها ، ملتحمه و سطح قرنيه خارج نمايد.

-    تروماهاي مختلف چشم را ديده  و نحوة Approach به آنها را بداند.

-    براحتي با اسليت لامپ كاركند.

-    براحتي با افتالموسكوپي مستقيم كار كند و بيماريهاي شايع رتين مانند تغييرات ديابتيك ، اختلالات عروقي ناشي از هيپوتافسيون، تروماهاي شبكيه ، خونريزي هاي شبكيه ، ادم ، اگزودا، بيماريهاي ديسك را ديده و موارد غير طبيعي را از چشم طبيعي تشخيص دهد .(حداقل  15 - 10  مورد ته چشم را ديده باشد.)

-    موارد افتراقي Red Eye را بخوبي تشخيص دهد.

-    درمان بيماريهاي ساده و شايع چشمي را بدرستي انجام دهد.

-    انوع انحرافات چشمي را توضيح داده و معاينات لازم و استفاده از پريسم در اندازه گيريهاي انحرافات چشمي را توضيح دهد.

 

ارزيابي پايان دورة كارورزي براساس:

-    نظم در حضور مرتب كلاس ها و درمانگاه ، بخش و اتاق عمل براساس گزارش اساتيد و همكاران بخش ( 2 نمره )

-    امتحان كتبي ( 8 نمره )

 

-    گزارش عملي اساتيد از هر دانشجو براساس ليست تهيه شده جهت هر مهارت خاص ( 3 نمره )

-    نظر كلي گروه در مورد دانشجو حضور ذهن ، شركت در بحث هاي كلاس ، نحوة ارتباط با بيماران ، شركت در بحث هاي درمانگاه . (3 نمره )

-    حداقل در ده كشيك تمام وقت حضور داشته باشند .(4نمره )

-    شركت در فعاليت هاي پژوهشي

 

ب:1-4- افزايش آگاهي هاي جامعه در مورد سلامت چشم با استفاده از رسانه هاي جمعي ، مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و رابطين بهداشتي جهت ارتقاء طب پيشگيري در جامعه

 

ب: 1-5- ارتباط چهره به چهره با مراجعه كنندگاه به بيمارستانهاي تخصيصي و درمانگاههاي چشم پزشكي و درمان صحيح بيماران

 

ب: 2- اهداف پژوهشي

-    چاپ حداقل1مقاله درمجلات داخلي و1مقاله درمجلات خارجي توسط اعضاي هيئت علمي درسال.

-    شركت در كنگره ها و مجامع بين المللي حداقل يك بار در سال ( براي هر عضو هيئت علمي ) تأليف و يا ترجمه حداقل يك كتاب از طرف گروه 3 سال يكبار.

-    ايجاد زمينه براي پژوهش هاي جامعه نگر و H.S.R ( تحقيقات بنيادي بر پايه سلامت ) جهت همكاران گروه چشم و دانشجويان گروه پزشكي .

-    ارتقاء علمي و عملي گروه چشم جهت ارائه بهترين خدمات درماني با كمك آخرين يافته هاي علمي و عملي چشم پزشكي در مراكز پيشرفته سطح جهان .

-    ايجاد زمينه براي انجام پژوهش هاي كاربردي در گروه جهت درمان بيماريهاي شايع استان .

-    در صورت امكان و تهيه تجهيزات ، ايجاد زمينه تحقيق و پژوهش براي همكاران در زمينه علوم پايه چشم پزشكي .

-    ايجاد زمينه براي ارتقاء همكاران گروه چشم با استفاده از زمينه هاي پژوهش هاي جمعي .

-    ايجاد زمينه  براي انتشار فصل نامه چشم پزشكي با همكاران هيئت علمي و ساير همكاران چشم پزشك شاغل در سراسر استان جهت ارتقاء و به روز نمودن اطلاعات چشم پزشكي همكاران .

 

 

 

ب:  3 - اهداف درماني :

-    تربيت دانشجويان پزشكي و بالطبع پزشكان آگاه نسبت به بيماريهاي چشم و در نتيجه ارتباط گسترده آنها با سطوح مختلف جامعه و ارتقاء بهداشت و درمان .

-    ايجاد يك مركز رفرانس در رابطه با مشكلات بهداشتي درماني بيماريهاي چشم در استان و آموزش نكات مورد نياز به عموم جامعه و پزشكان در رابطه با علم چشم پزشكي .

-    شناخت بيماريهاي شايع چشمي با همكاري مراكز بهداشت استان و شهرستانها جهت تأكيد بيشتر در آموزش و تهيه امكانات درماني

 

 

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه

تجهيزات بخش چشم

مانيتور

ساكشن

بي اسكن

پرينتر بي اسكن

كراتومتر

اسليت لمپ

آنژيو

گوشي

فشارسنج

لارنگوسكوپ دو تيغه

آفتالموسكوپ

وسايل و تجهيزات آموزشي در درمانگاه براي اموزش و معاينه بيمار:

اتاق 40 متري با ميز و صندلي پزشك، وايت بورد، صندلي براي دانشجويان، قفسه كتاب(حداقل كتب مرجع چشم پزشكي)، دسترسي به اينترنت.اسليت لامپ يك عدد، افتالموسكوپ3 عدد (البته معمولا دانشجويان افتالموسكوپ شخصي استفاده مي كنند.)، تونومتر شيوتز(اگرچه اين تونومتر در حال حاضر كمتر استفاده ميشود ولي براي اموزش دانشجو مناسب است. تونومتر هاي جديد ر اپلناسيون چه موبايل چه ثابت كه روي اسليت لامپ سوار ميشود به راحتي براي دانشجو قابل استفاده نيست و بيشتر براي دستياران چشم پزشكي مناسب است)، چارت اندازه گيري ميزان بينايي اسنلنل، اسپكولوم چشم، انواع قطره هاي چشمي براي آشنايي و كاربرد و عوارض آن ها، سرم نمكي براي شستشوي چشم، مولاژها و اسلايدهاي مختلف آناتوميك و بيماريها در حد دانشجويي.

 

 

 

 

1397/05/14
Powered by DorsaPortal