دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي پوست

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

  گروه آموزشي پوست داراي بخش نمي باشد.مدير گروه آقاي دكتر مسعود گلپور و معاون آموزشي گروه خانم دكتر حاج حيدري

گروه آموزشي پوست داراي مقطع كاراموزي و كارورزي مي باشد كه طول دوره آن هم يكماهه  است.

تعداد كارآموز به طور ميانگين 10 تا 20 نفر و تعدا كارورز 2 تا 6 نفر مي باشند.

در حال حاضر گروه پوست اين مركز  با دارا بودن يك درمانگاه و يك اتاق عمل و 5 عضو هيئت علمي مشغول فعاليت مي باشد.

 

معرفي اعضاي هيات علمي:

رديف

نام و نام‌خانوادگي

رتبه دانشگاهي

وضعيت استخدامي

داراي دانشنامه تخصصي

گرايش

سال اخذ دانشنامه تخصصي

محل اخذ دانشنامه تخصصي

مدت زمان عضويت در هيات‌علمي

1-

مسعود گلپور

دانشيار

رسمي  

بيماريهاي  پوست

 

 

د-ع-پ

تبريز

 

2-

زهره حاج حيدري

استاد

رسمي

بيماريهاي پوست

 

 

د-ع-پ

اصفهان

 

 

3-

سيد ناصر عمادي

استاديار

رسمي -قراردادي  

بيماريهاي پوست

 

 

د-ع-پ

تهران

 

4-

قاسم رحمت پور

استاديار

پيماني

بيماريهاي پوست

 

1390

د-ع-پ

همدان

 

5-

ارمغان كاظمي نژاد

استاديار

پيماني

بيماريهاي پوست

 

1393

د-ع-پ

شهيد بهشتي

 

 

برنامه آموزشي گروه پوست

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

10-8

كلاس آموزشي

12-10

درمانگاه

يكشنبه

 5/8-5/7

10-5/8

ژورنال كلاب

درمانگاه

12-10

كلاس آموزشي

دوشنبه

  5/8-5/7

10-5/8

كنفرانس دانشجويي

كلاس آموزشي

12-10

درمانگاه

سه شنبه

10-8

كلاس آموزشي

12-10

درمانگاه

چهارشنبه

5/9-8

5/10-5/9

شوراي گروه

كلاس آموزشي

12-10

درمانگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه پوست  در راستاي تبديل شدن دانشگاه علوم پزشكي مازندران به يك دانشگاه
منطقه اي ايده آل اهداف كلي زير را دنبال مي كند .

 

اهداف : شامل اهداف آموزشي ، بهداشتي و درماني است.

الف : اهداف كلي گروه پوست

 

 

الف : 1- اهداف آموزشي  :

آشنا نمودن دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف (سميولوژي ، كارآموزي و كارورزي ) با مفاهيم كلي پوست و ايجاد مهارتهاي عملي مورد نياز پزشك عمومي از معاينات باليني پوست و ايجاد توان لازم در تشخيص و درمان بيماريهاي شايع و سادة پوست .

الف :2- اهداف درماني :

 ايجاد يك مركز رفرانس در رابطه با مشكلات درماني و بهداشتي در استان و آموزش نكات مورد نياز به جامعه عمومي و پزشكي در رابطه با علم پوست .

الف :3- اهداف پژوهشي:

پژوهش در راستاي تعيين معضلات بهداشتي درماني منطقه و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت پيشگيري از بيماريهاي پوستي

 

ب: اهداف اختصاصي :

اهداف اختصاصي گروه پوست  در سه محور آموزشي ، پژوهشي و درماني به ترتيب ذيل شرح داده شده اند:

ب : 1- اهداف  آموزشي

حيطه فعاليتهاي آموزشي گروه پوست پزشكي عبارتند از :

-                      آموزش دانشجويان گروه پزشكي در مقطع كارآموزي و كارورزي

 

ب :1-1- دانشجوي پزشكي در مقطع كارآموزي گروه پوست در پايان دوره بايد بتواند :

-    شرح حال كامل تهيه نمايد .

-    معاينه باليني دقيق و كامل انجام دهد .

-    Problem list تهيه نمايد و تشخيص هاي افتراقي را مشخص نمايد.

-    Approach مناسب براي بيماري ارائه نمايد.

-    نحوه استفادة كامل از وسايل تشخيص باليني پوست  را بداند

-    تعدادي از جراحي هاي شايع پوستي همچون .............. را ديده باشند. ( هر كدام حداقل  2 مورد )

 

سرفصل هاي آموزشي در مقطع كارآموزي :

......................

ارزيابي پايان دورة كار آموزشي براساس :

-     نظم  درحضور مرتب در كلاس ها و درمانگاه ، گزارش اساتيد و همكاران بخش (   2 نمره )

-    امتحان كتبي (   12 نمره )

-    گزارش عملي اساتيد از هر دانشجو براساس ليست تهيه شده جهت هر مهارت خاص ( 2 نمره )

-    نظر كل گروه در مورد دانشجو ( حضور ذهن ، شركت در بحث هاي كلاس ، نحوة ارتباط با بيماران ، شركت در بحث هاي درمانگاه) مي باشد.( 4 نمره )

 

ب:1-2- دانشجويي پزشكي در مقطع كارورزي گروه پوست   در پايان دوره بايد بتواند علاوه بر مهارتهاي دورة كارآموزي :

-     ............

 

ارزيابي پايان دورة كارورزي براساس:

-    نظم در حضور مرتب كلاس ها و درمانگاه ، بخش و اتاق عمل براساس گزارش اساتيد و همكاران بخش ( 2 نمره )

-    امتحان كتبي ( 8 نمره )

-    گزارش عملي اساتيد از هر دانشجو براساس ليست تهيه شده جهت هر مهارت خاص ( 3 نمره )

-    نظر كلي گروه در مورد دانشجو حضور ذهن ، شركت در بحث هاي كلاس ، نحوة ارتباط با بيماران ، شركت در بحث هاي درمانگاه . (3 نمره )

-    حداقل در ده كشيك تمام وقت حضور داشته باشند .(4نمره )

-    شركت در فعاليت هاي پژوهشي

 

ب:1-3- افزايش آگاهي هاي جامعه در مورد سلامت پوست با استفاده از رسانه هاي جمعي ، مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و رابطين بهداشتي جهت ارتقاء طب پيشگيري در جامعه

 

ب: 1-4- ارتباط چهره به چهره با مراجعه كنندگاه به بيمارستانهاي تخصصي و درمانگاههاي پوست  و درمان صحيح بيماران

 

ب: 2- اهداف پژوهشي

-    چاپ حداقل1مقاله درمجلات داخلي و1مقاله درمجلات خارجي توسط اعضاي هيئت علمي درسال.

-    شركت در كنگره ها و مجامع بين المللي حداقل يك بار در سال ( براي هر عضو هيئت علمي ) تأليف و يا ترجمه حداقل يك كتاب از طرف گروه 3 سال يكبار.

-    ايجاد زمينه براي پژوهش هاي جامعه نگر و H.S.R ( تحقيقات بنيادي بر پايه سلامت ) جهت همكاران گروه پوست و دانشجويان گروه پزشكي .

-    ارتقاء علمي و عملي گروه پوست جهت ارائه بهترين خدمات درماني با كمك آخرين يافته هاي علمي و عملي پوست پزشكي در مراكز پيشرفته سطح جهان .

-    ايجاد زمينه براي انجام پژوهش هاي كاربردي در گروه جهت درمان بيماريهاي شايع استان .

-    در صورت امكان و تهيه تجهيزات ، ايجاد زمينه تحقيق و پژوهش براي همكاران در زمينه علوم پايه پوست پزشكي .

-    ايجاد زمينه براي ارتقاء همكاران گروه پوست با استفاده از زمينه هاي پژوهش هاي جمعي .

-    ايجاد زمينه  براي انتشار فصل نامه پوست پزشكي با همكاران هيئت علمي و ساير همكاران پوست پزشك شاغل در سراسر استان جهت ارتقاء و به روز نمودن اطلاعات پوست پزشكي همكاران .

 

 

ب:  3 - اهداف درماني :

-    تربيت دانشجويان پزشكي و بالطبع پزشكان آگاه نسبت به بيماريهاي پوست و در نتيجه ارتباط گسترده آنها با سطوح مختلف جامعه و ارتقاء بهداشت و درمان .

-    ايجاد يك مركز رفرانس در رابطه با مشكلات بهداشتي درماني بيماريهاي پوست در استان و آموزش نكات مورد نياز به عموم جامعه و پزشكان در رابطه با علم پوست پزشكي .

 

امكانات آموزشي بخش شامل:

               كلاس آموزشي

            سالن كنفرانس

             اتاق اساتيد

            اينترنت و كتابخانه

            پاويون

 

 

 

 

  

1397/05/14
Powered by DorsaPortal