دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز چهارشنبه مورخ 98/02/18 از ساعت 8 صبح از مرگز آموزشي درماني امام خميني (ره) با حضور رياست، معاونين، مدير EDO باليني دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد.
 
 
1398/02/23
Powered by DorsaPortal