دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۹ تير
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز يكشنبه مورخ 98/02/22 از ساعت 9 صبح از مرگز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري با حضور رياست، معاونين دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد.

 
 
 
 ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري
1398/02/23
Powered by DorsaPortal