دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز يكشنبه مورخ 98/02/22 از ساعت 9 صبح از مرگز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري با حضور رياست، معاونين دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد.

 
 
 
 ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري
1398/02/23
Powered by DorsaPortal