دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني زارع ساري توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز دوشنبه مورخ 98/02/23 از ساعت 11 از مرگز آموزشي درماني زارع ساري با حضور رياست، معاونين، مدير EDO باليني و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد.

 
 
1398/02/23
Powered by DorsaPortal