دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني زارع ساري توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز يكشنبه مورخ 98/04/23 از ساعت 9:30 صبح از مرگز آموزشي درماني زارع با حضور رياست و معاونين دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد
 
1398/04/23
Powered by DorsaPortal