دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز دوشنبه مورخ 98/04/24 از ساعت 8:30 صبح از مرگز آموزشي درماني امام خميني (ره) با حضور معاونين دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد
 
 
1398/04/24
Powered by DorsaPortal