دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز دوشنبه مورخ 98/04/24 از ساعت 8:30 صبح از مرگز آموزشي درماني امام خميني (ره) با حضور معاونين دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد
 
 
1398/04/24
Powered by DorsaPortal