دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز سه شنبه مورخ 98/04/25 از ساعت 8 صبح از مرگز آموزشي درماني بوعلي سينا با حضور معاونين دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد
 
 
1398/04/26
Powered by DorsaPortal