دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
شرح وظایف
شرح وظایف ریاست دانشکده پزشکی :

1 - نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.

2 نظارت بر تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی دانشکده.

3 - ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده.

4 - نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده. 

5 - نظارت بر کار شوراها و کمیته های مختلف دانشکده. 

6 نظارت بر انجام مأموریت های محوله دانشگاه از قبیل اعتباربخشی موسسات، ارزیابی درونی، بسته های تحول توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش پزشکی. 

7 ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به ریاست دانشگاه.

8 - پیشنهاد و انتصاب معاونین و مدیران گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده.

1399/11/27
Powered by DorsaPortal